Our Customers
อายิโนโมโตะ
ปทุมไรซมิลล์
เบทาโกรกรุ๊ป
ลักกี้สปินนิ่ง
SPM อาหารสัตว์
มิตรภาพอาหารสัตว์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม
สงวนวงษ์อตุสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
SCG Group
สหกรณ์การเกษตร
โชคประนอมพันธุ์ข้าว
ศิริพรพันธุ์ข้าว
แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ